ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLUXOLOGY 

(hierna genoemd Fluxology)

Artikel 1: Toepasselijkheid. De algemene voorwaarden van Fluxology zijn van toepassing op alle door haar aangegane verbintenissen en sluiten de eventuele toepassing van enig andere algemene voorwaarden uit. Het aanvaarden van een prijsbestek van Fluxology houdt de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden in, en dus dat hij/zij kennis, in zijn/haar hoedanigheid van koper/afnemer van diensten, genomen heeft van en ten volle akkoord gaat met deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen noch gewijzigd noch opgeheven worden, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Fluxology hiertoe. Huidige verkoopsvoorwaarden vernietigen alle hiermede strijdige bepalingen die gedrukt zijn op de briefwisseling van de cliënt. 

Artikel 2: Aanbod en Overeenkomst. Elk prijsbestek van Fluxology heeft een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Elke afwijking van het prijsbestek is pas aan Fluxology tegenstelbaar zo deze schriftelijk werd bevestigd door Fluxology. Fluxology houdt zich daarenboven het recht voor om, zelfs na bestelling, de opgegeven prijzen aan te passen zo onvoorziene omstandigheden zich voordoen. Deze aanpassing kan maximaal 12,5 % van de oorspronkelijk overeengekomen prijs bedragen. Indien kortingen werden toegestaan, gelden deze uitsluitend voor de individuele bestelling waarvoor ze werden toegestaan. Deze creëren in geen geval, zelfs niet bij herhaalde verlenging ervan, in hoofde van de klant, een recht op gelijkwaardige kortingen bij enige latere bestelling. Elk aanbod of overeenkomst, gemaakt door één der vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen in het algemeen van Fluxology, verbindt Fluxology pas na schriftelijke bevestiging door een gemachtigde om Fluxology rechtsgeldig te vertegenwoordigen en enkel voor zover het aanbod of de overeenkomst geen afbreuk doet aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Alle mondelinge verbintenissen van de personeelsleden van Fluxology, van welke aard zij ook moge zijn, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van Fluxology. Een aanbod per  telefoon verbindt Fluxology maar na uitdrukkelijke en  schriftelijke bevestiging hiervan. 

Artikel 3: Aanvaarding en annulatie. De aanvaarding van de aangekochte diensten gebeurt op het moment dat de klant de opdracht en het prijsbestek uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigt. In geval van annulatie na goedkeuring van het prijsbestek is de klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50 % van de totale prijs, voorzien in het prijsbestek, tenzij deze annulatie zich voordoet binnen de dertig dagen voor het betreffende event, aangezien in voorkomend geval de totale prijs voorzien in het prijsbestek verschuldigd is. Deze forfaitaire schadevergoeding doet geen afbreuk aan het recht van Fluxology om elke bijkomende schade, door haar bewezen, eveneens terug te vorderen van de tegenpartij. 

Artikel 4: Leverings- en uitvoeringstermijnen. Fluxology verbindt zich ertoe om voorziene termijnen zo goed mogelijk na te leven. Deze termijnen zijn echter steeds benaderend. Overschrijding ervan, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nooit recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting ten aanzien van Fluxology. Indien Fluxology bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht, staking, lock-out of iedere andere onvoorzienbare omstandigheden verhinderd wordt haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, onverschillig of deze verhindering zich tot de gehele uitvoering of slechts een deel ervan uitstrekt en onverschillig of de verhindering tijdelijk dan wel definitief is, heeft zij, onverminderd de haar verder toekomende rechten, het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten delen als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn. De klant is in alle gevallen gehouden het reeds geleverde te betalen. Fluxology behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege of zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, of enige andere wijziging aan de juridische toestand van de klant. Bij verlies, diefstal of vernieling van het materiaal van Fluxology tijdens een van zijn opdrachten, wordt de vergoeding van het materiaal verzekerd door de klant.

Artikel 5: Prijs en Betaling. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen van Fluxology zonder korting betaalbaar op het adres van haar maatschappelijke zetel. De betalingstermijn bedraagt - behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst – dertig (30) dagen na factuurdatum.  De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie met enige tegenvordering zijnerzijds. Klachten, betreffende een zelfstandig onderdeel in een gespecificeerde rekening, ontheffen de klant nimmer van zijn plicht tot betaling van de overige posten van de factuur. De Koper heeft nooit het recht om over te gaan tot schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling. Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag, zal bij wege van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50,00 EUR en kan daarenboven nog verhoogd worden met een vergoeding voor de schade die wordt aangetoond door Fluxology. Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag geeft Fluxology het recht contante betaling te vragen van elke verdere verkoop, verhuur van materiaal en diensten of leveringen van welke aard ook, ongeacht de voorwaarden van de overeenkomst of de bestelling waarop zij betrekking hebben en onverminderd het recht van Fluxology om verder de dienstverlening stop te zetten.  Tenslotte behoudt Fluxology zich het recht voor om per aangetekend schrijven de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. In voorkomend geval zal de ontbinding van de overeenkomst plaatsvinden de 8e dag na de verzending van het aangetekend schrijven.  Onder voorbehoud van artikel 6 van onderhavige voorwaarden, moet een factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen, lopende vanaf de ontvangst ervan. Elke latere klacht zal als laattijdig beschouwd worden en zodat er geen rekening mee kan gehouden worden. Alle klachten betreffende de overeenkomst – in de meest ruime zin - moeten via aangetekend schrijven worden gericht aan de maatschappelijke zetel van Fluxology of via mail naar info@fluxology.be en dit binnen de acht dagen na factuurdatum. De reactie op een laattijdige klacht doet geen afbreuk aan deze bepaling.

Artikel 6: Klachten en geschillen. Klachten aangaande geleverde diensten worden slechts aanvaard indien de opmerkingen duidelijk worden geformuleerd en per aangetekende brief worden opgestuurd binnen 8 dagen gericht aan de maatschappelijke zetel van Fluxology of via mail naar info@fluxology.be, alsook binnen 8 dagen. In geval van enig geschil, verbinden beide partijen zich ertoe mee te werken aan een snelle oplossing hiervan. Klachten kunnen nooit aanleiding geven tot opschorting van de betalingsverplichting, ook niet wanneer tijdig ingediend.

Artikel 7: Klachten en geschillen shuttle-diensten. Wanneer Fluxology – op vraag van de klant - in het kader van de overeenkomst bijkomend in de organisatie van een shuttle-dienst voorziet, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele daaruit volgende schade. Fluxology treedt in voorkomend geval op als bemiddelaar tussen de verhuurfirma enerzijds en de klant anderzijds, zonder zelf enige contractuele verbintenis dienaangaande aan te gaan, behoudens wanneer het betreffende personenvervoer georganiseerd wordt middels een eigen voertuig toebehorende aan Fluxology. De klant zal zich, in geval van eventuele schade opgelopen tijdens of naar aanleiding van dit vervoer, rechtstreeks tot de verhuurfirma dienen te wenden.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegdheid. In geval van betwisting zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. Alle door Fluxology aangegane verbintenissen worden beheerst door het Belgische recht.